Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Báo Đầu Tư: Kon Tum thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp

UBND tỉnh Kon Tum cho biết vừa có quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo thực hiện lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp sẽ làm Tổ trưởng; các Tổ phó Tổ chỉ đạo là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/kon-tum-thanh-lap-to-chi-dao-thuc-hien-linh-vuc-dot-pha-trong-nong-nghiep-d103184.html

Thành viên Tổ chỉ đạo là lãnh đạo các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Tổ Chỉ đạo.

Vườn sâm Ngọc Linh tại Kon Tum.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm vụ của Tổ là nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp.

Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất, Tổ sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngọc Tân

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Kon Tum, Sâm ngọc linh, Kon Tum, Sản xuất hàng hóa, Dược liệu, Tổ trưởng, Đầu tư phát triển, Đột phá, Chiều sâu, Phụ trách, Bảo tồn, Nông nghiệp, Công nghệ cao, Nông thôn, Đột xuất