Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Báo Thanh Tra: Kon Tum: Triển khai 39 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết, trong tháng 10/2019, toàn tỉnh đã triển khai 39 cuộc thanh tra, kiểm tra và kết thúc 30 cuộc, phát hiện số tiền sai phạm trên 1,1 tỷ đồng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/kon-tum-trien-khai-39-cuoc-thanh-tra-kiem-tra_t114c1059n155533

Ngành đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 193 triệu đồng, yêu cầu hoàn chỉnh chứng từ sổ sách kế toán theo quy định gần 20 triệu đồng, truy thu thuế gần 900 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính gần 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Đồng thời, trong tháng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 85 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung, gồm: Đất đai 36 đơn,bồi thường 09 đơn,vi phạm pháp luật 03 đơn, lĩnh vực khác 37 đơn. Sau khi xem xét, phân loại nội dung đơn thư nhận được trong tổng số đơn thư, có 26/85 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng và đơn nặc danh, mạo danh. Số đơn thư này đã lưu đơn, ban hành văn bản chuyển trả đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết.

Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 59/85 đơn. Đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết 31/59 đơn, gồm 01 đơn tố cáo và 30 đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn đang giải quyết là 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và 26 đơn kiến nghị, phản ánh.

Hoài Nhân

Tìm kiếm:✨

  • Kon Tum, Sổ sách kế toán, Đơn thư, Đơn khiếu nại, Nặc danh, Truy thu thuế, Mạo danh, Nộp ngân sách, Tố cáo, Thanh tra, Thẩm quyền, Chứng từ, Sai phạm, Phân loại, Công dân, Kiến nghị, Vi phạm hành chính, Kiểm điểm, Hoàn chỉnh, Khiếu nại